Become a MacRumors Supporter for $50/year with no ads, ability to filter front page stories, and private forums.

Nguyenduclong

macrumors newbie
Original poster
Mar 23, 2023
2
0
02DEEE35-B6A8-4AE8-8D99-59F334BC8742.jpeg
F847622C-CBDD-4CD2-8038-BBC18BE810F8.jpeg
Các bác giúp em cài catalina vào máy thành công được không ạ, hiện tại thông tin máy nhận thẻ đầy đủ nhưng ở phần màn hình thì không hiện tên màn hình và chỉnh tỷ lệ màn hình như các phiên bản thấp hơn mà em đã thử . cài lại cái layout text nhỏ, chắc mình làm theo pacth video cũ, nhưng chạy được 1 lúc thì nó báo lỗi như hình 1, có cách nào khác không các bác chỉ giáo với, em cảm ơn.
Cấu hình:
G31 giga chính
bộ đôi CPU core 2 e7500
ram 4gb ddr2
gpu gt210
ổ cứng 256gb
Wifi+buletooh bcm94331
Lõi mở 0.7.9
 
Register on MacRumors! This sidebar will go away, and you'll see fewer ads.